Hyundai Tucson 2022

    • Hyundai Tucson 2.0 Tiêu chuẩn  (Máy xăng): 825.000.000 đồng
    • Hyundai Tucson 2.0 Đặc biệt (Máy xăng): 925.000.000 đồng
    • Hyundai Tucson 1.6Turbo ( Máy Xăng): 1.020.000.000 đồng
    • Hyundai Tucson 2.0 CRDI  Đăc biệt ( Máy dầu): 1.030.000.000 đồng